Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 05.02.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-4-ОС/ 2016 за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, представляваща собствен . поземлен имот №092005, местността „Ръта” в землището на с.Устрем, общ.Тополовград”, попадащо в границите на защитени зони „Сакар” с код BG0002021 и „Сакар” с код BG0000212 с възложител: „Теленор България” ЕАД
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-5-ОС/ 2016 за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на Складова база за съхраняване на селскостопанска продукция и инвентар” в имот № 000116 в землището на с.Ситово, общ.Болярово”, попадащо в защитени зони „Дервентски възвишения 1” с код BG0000218 и „Дервентски възвишения” с код BG0002026 с възложител: Тончо Колев Тончев, с.Ситово, общ.Болярово
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-6-ОС/ 2016 за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда за временно обитаване - къща за гости в имот № 55021.64.935 в местност „Зърна гьол” в землището на гр.Павел баня, общ.Павел баня”, попадащо в защитена зона „Река Тунджа - 1” с код BG0000192 с възложител: Божидар Валентинов Иванов, гр.София