ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 04.12.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-119-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане (преустройство), на малка птицекланица до 500 броя патици на час и обработка на месо до 1 тон на час в имот № 000100 в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-120-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Създаване на овощна градина с трайни насаждения от череши с обща площ (244,500 дка) до 260 дка, и система за капково напояване в поземлени имоти с № '№ 51648.37.1, 51648.37.2, 51648.37.3, 51648.37.4, 51648.37.5-, 51648.37.6, 51648.37.7, 51648.37.8, 51648.37.9, 51648.37.10,5l648.37.ll,51648.37.12,51648.37.13, 51648.37.14, 51648.37.15, 51648.37.16, 51648.37.17, 51648.37.18, 51648.37.25, 51648.37.26, 51648.37.27/ 51648.37.28, 51648.37.29, 51648.37.30, 51648.37.31, 51648.37.32, 51648.37.33, 51648.37.34, 51648.37.35, 51648,37.36, 51648.37.37, 51648.37.38, 51648.37.39, 51648.37.40, 51648.37.41, 51648.37.42, 51648.37.43,    51648.37,44, 51648.37.45, 51648.37.46, 51648.37.47, 51648.37.48, 51648.37.49, 51648.38,1, 51648.38.2, 51648.38.3, 51648.38.4, 51648.38:5, 51648.38.6, 51648.38.8, 51648.38.9, 51648.38.10, 51648.38.11, 51648.38.12, 51648.38.13, 51648.38:14, 51648.38.15, 51648.38.50,51648.38.51 в землището на гр. Николаево, общ, Николаево и изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот № 51648.37.1 в землището на гр. Николаево, общ. Николаево
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-121-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на генераторна станция за производство на азот в УПИ 4 XXXI-8707, кв. 31 по плана на гр. Казанлък, общ. Казанлък
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-122-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на цех за производство на сладолед в имот № 010043 в землището на с. Атолово, общ. Стралджа с възложител „СПВ Инвест“ ООД, гр. Сливен