ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 04.11.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 85 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на нова технологична линия за обезводняване на барутни маси в Обект 67 на Завод 3, обособена, като Обект 67Б, технологична линия за приготвяне и дозиране на суспензии на компоненти в Обект 67 и технологична линия за производство на термобарични мини, термобарични гранати, димни мини, димни гранати, снаредени с композиции на основата на полимери в Обект 16 в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3 землището на гр. Казанлък, на територията на Завод 3 на „Арсенал” АД
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 86 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Създаване на интензивна биологична овощна градина от 55 дка череши и 70 дка сливи; изграждане на 3 броя сондажни кладенци; изграждане на капково напояване и ограда; изграждане на селскостопанска постройка, административно - битова сграда и фотоволтаична система до 30 kWp; монтиране на два броя преместваеми контейнера, в имот № 012051 в землището на с. Хаджидимитрово, имоти с № № 024042, 026059, 027076, 004035 и 026020 в землището на с. Дражево и имот № 020012 в землището на с. Кабиле, общ. Тунджа
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 87 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на овцеферма за отглеждане на 600 бр. овце с фотоволтаичен модул с мощност  30 kW и собствен водоизточник (тръбен кладенец) в имот № 72165.437.903 по кадастралната карта на гр. Твърдица, общ. Твърдица