ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година виж всички »

Публикувано на 04.06.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 6 - ЕО/2020 г. за Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за “Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 65499.67.890 по кадастралната карта на с. Сборище, общ. Твърдица  за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 3 МW.“
РЕШЕНИЕ № СЗ - 39 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на технологична линия и цех за производство на противоградни ракети” в поземлени имоти с идентификатори 68850.14.679.32 (сграда 23) и 68850.14.679.48 (сграда 48), гр. Стара Загора.