ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 03.10.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 71– ПР/2016 г. инвестиционно предложение:„Изграждане на хотел с ресторант, спа център с басейн, магазин и 2бр. жилища” в поземлен имот(ПИ) № 000100, местността „Черния мост”, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 72 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Складова база за съхранение на амониева селитра в имоти с № № 68850.526.1604, 68850.526.1603 и 68850.526.1621 в землището на гр. Стара Загора.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 14 – EO/2016 г.  Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) № 000562,в землището на гр. Крън, общ. Казанлък.