ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2021 година виж всички »

Публикувано на 03.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 42 - EO /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имоти с идентификатори 49494.320.18, 49494.319.626, 49494.318.33, 49494.318.27, 49494.318.22, 49494.317.624 и 49494.314.24 в землището на гр. Мъглиж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 4 MW.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 43 - EO /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имоти с идентификатори 49494.308.615, 49494.309.617, 49494.309.5, 49494.313.620 и 49494.313.621 в землището на гр. Мъглиж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 4 MW”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 66 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Създаване на насаждение от десертни лозя с капково напояване“ в имоти с идентификатори 67338.431.423 и 67338.14.37 в землището на гр. Сливен.