ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 03.07.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-65-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на имоти с № № 054006, 054011 и 054008 в землището на е. Горно Белево и водовземане от съществуващ язовир в имот № 028017 в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-66-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на ’’Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол” в землищата на с. Хаджидимитрово и с. Дражево, общ. Тунджа
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-67-ПР/2015 г.за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Водовземане от подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в ПИ № 32915,41.543, местност „Бабов харман“ по кадастралната карта на с. Ичера, общ. Сливен
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-68-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на оранжерии за производство на зеленчуци със система за капково напояване в имоти с №№ 068004, 068068 и 069116 землището на с. Дъбово, общ, Мъглиж
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-69-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на курорт, допълващи дейности и елементите на техническата инфраструктура в имот № 057027 в землището на гр. Казанлък