ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 03.06.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 39 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на дестилерия(преустройство на част от съществуваща сграда) за преработка на етерично – маслени култури, различни видове, с приблизителен капацитет от 2 дестилационни апарата по 2,5 куб.м, кохобационна колона, съдове и екипировка, съгласно технологичните изисквания и водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води-тръбен кладенец в имот № 040019 в землището на с. Зимница, общ. Стралджа
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 40 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване на лозов масив в имоти 090008 и 090010 в землището на с. Недялско, общ. Стралджа
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 11 – ЕО/2016  г. екологична оценка на : Подробен устройствен план – план за регулация  и застрояване (ПУП-ПРЗ) на  УПИ I 337, кв. 61 по плана на с. Александрово, общ. Стралджа