ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 03.01.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 107 – П/2016 г. инвестиционно предложение: Монтиране на цистерна от стомана с вместимост 60 куб.м., за съхранение на нитрационни и киселинни смеси, към инсталация „Производство на нитроцелулоза” в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3 землището на гр. Казанлък, на територията на Завод 3 на „Арсенал” АД.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 108 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на два броя тръбни кладенци (един черпателен и един реинжекционен)   за климатизация на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 55021. 63. 199, местност „Баните“, гр. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 109 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на предприятие за преработка на плодове, зеленчуци и билки в имот № 27382.500.3563 по кадастралната карта на гр. Елхово, общ. Елхово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 111 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на цех за преработка на медицински и ароматни култури и собствен водоизточник( сондажен кладенец) в поземлен имот с №  172020, землището на с. Тъжа,общ.Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 112 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Създаване на лозови насаждения – 20 дка и лавандулови – 40 дка, изграждане на система за капково напояване на лозовия масив и закупуване на техника в имот № 000173 в землището на с. Воденичане, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 113 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство и система за капково напояване в имот № 050018 в землището на с. Джинот, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 114 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на оранжерия за производство на посадъчен материал и необходимите за функционирането ѝ сгради и съоръжения в имоти с идентификатори 35167.70.3 и 35167.70.10 в землището на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 115 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на кравеферма за 500дойни крави в имоти № 171001, № 171003 и 171005 местност „Стопански двор” в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 110 – П/2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка допусната в решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда № СЗ-84-ПР/2016 г.