Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 02.12.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-30-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за ’’Промяна на предназначение на поземлен имот / ПИ с идентификатор 83106.132.567 по-КККР на с. Шейново, общ. Казанлък/ в горска територия с цел осигуряване на транспортен достъп /път/ до телекомуникационно съоръжение на „Теленор - България” ЕАД
РЕШЕНИЕ № СЗ-32-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на трайни насаждения от маслодайна роза в имоти с №№ 080006, 080007, 081001, 081007, 081010, 081009 в землището на с. Ясеново и биологична лавандула в имоти с №№ 093015, 093009, 090033, 090032, 093022, 090022, 090027, 089028, 089011 в землището на село Ясеново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора и закупуване на земеделска техника за обработване на новите насаждения”