ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2016 година виж всички »

Публикувано на 02.12.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 88 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Създаване на трайни интензивни насаждения от череши, изграждане на система за капково напояване на насажденията, захранвана от повърхностен воден обект - река „Мечкаревски азмак” и от тръбен кладенец разположен в имот с идентификатор 30990.33.35 в  землището на с. Злати войвода, общ. Сливен, изграждане на ограда, селскостопански навес и закупуване на селскостопанска техника и инвентар с възложител БАЛДЕН” ЕООД гр. Сливен
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 94 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Създаване на масиви от трайни насаждения - малини с  площ 14,593дка със система за капково напояване, ограда и противопажарна полоса в поземлен имот № 048014 в землището на с. Българене, общ. Раднево
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 95 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Създаване на масиви от насаждения – царевица зърно в масиви № 02 - 519,636дка, № 41 – 304,107дка, №42 -191,968дка, № 48 – 42,999дка и царевица силаж в масив № 14-213,587 дка със система за капково напояване, в землището на  с. Коньово, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 96 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: 
Изграждане на сграда за свине майки-условна бременност, доказана бременност и кърмачки към свинеферма в УПИ XXVI, кв. 86, складова база за съхраняване на селскостопанска продукция, инвентар, цех за преработка на месни продукти за храна на животни и торохранилище в имот № 085029 в землището на с. Калчево, общ. Тунджа