ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2014 година виж всички »

Публикувано на 02.12.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-86-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Създаване на лешникова градина с площ 21 дка, със система за капково напояване и ограда 860 м"  в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–87–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и продажба на резервни части в имот № 67338.44.1 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–88–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, събиране и разкомплектоване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и съхранение, сортиране и балиране на различни видове опаковки" в имот № 87374.510.199 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–89–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс в поземлен имот № 017050 землището на гр. Казанлък