ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА виж всички »

Публикувано на 02.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 49494.617.1, 49494.617.11, 49494.616.1, 49494.616.2, 49494.614.299, 49494.614.305, 49494.615.285, 49494.615.279, 49494.615.296, 49494.615.297, 49494.615.3, 49494.609.4,  49494.609.5, 49494.609.7, землище на гр. Мъглиж.  
 Във връзка с постъпило искане от Община Мъглиж, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 49494.617.1, 49494.617.11, 49494.616.1, 49494.616.2, 49494.614.299, 49494.614.305, 49494.615.285, 49494.615.279, 49494.615.296, 49494.615.297, 49494.615.3, 49494.609.4, 49494.609.5, 49494.609.7, землище на гр. Мъглиж, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5302(4)/01.11.2021 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 24342.14.35, 24342.14.37, 24342.14.36, 24342.14.34, 24342.14.33, 24342.14.32, 24342.14.29, 24342.14.6, 24342.13.65, 24342.13.56, 24342.13.3, 24342.13.1, 24342.11.81, 24342.11.80, 24342.11.79, 24342.11.78, 24342.11.16, 24342.10.100, 24342.10.99, 24342.10.98, 24342.10.97, 24342.10.93, 24342.10.92, 24342.10.90, 24342.10.80, 24342.17.64, 24342.17.65, 24342.17.66, 24342.18.33, 24342.18.37, 24342.18.38, 24342.9.113, 24342.9.117, 24342.9.119, 24342.9.120, 24342.9.121, 24342.9.122, 24342.45.58, 24342.12.37, 24342.12.38, 24342.12.39, 24342.13.59, 24342.13.23, 24342.13.57, 24342.13.58, 24342.13.60, 24342.13.61, 24342.13.62, 24342.13.63, 24342.13.66, 24342.13.67, 24342.13.69, 24342.13.70, 24342.13.71, 24342.13.72, 24342.13.73, 24342.13.68, 24342.15.28, 24342.15.34, 24342.15.36, 24342.15.61, 24342.15.62, 24342.15.82, 24342.15.83, 24342.15.84, 24342.15.86, 24342.15.87, 24342.15.88, 24342.15.89, 24342.15.90, 24342.15.91, 24342.15.92, 24342.15.93, 24342.16.16, 24342.16.22, 24342.16.23, землище на с. Дъбово, общ. Мъглиж
    Във връзка с постъпило искане от Община Мъглиж, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 24342.14.35, 24342.14.37, 24342.14.36, 24342.14.34, 24342.14.33, 24342.14.32, 24342.14.29, 24342.14.6, 24342.13.65, 24342.13.56, 24342.13.3, 24342.13.1, 24342.11.81, 24342.11.80, 24342.11.79, 24342.11.78, 24342.11.16, 24342.10.100, 24342.10.99, 24342.10.98, 24342.10.97, 24342.10.93, 24342.10.92, 24342.10.90, 24342.10.80, 24342.17.64, 24342.17.65, 24342.17.66, 24342.18.33, 24342.18.37, 24342.18.38, 24342.9.113, 24342.9.117, 24342.9.119, 24342.9.120, 24342.9.121, 24342.9.122, 24342.45.58, 24342.12.37, 24342.12.38, 24342.12.39, 24342.13.59, 24342.13.23, 24342.13.57, 24342.13.58, 24342.13.60, 24342.13.61, 24342.13.62, 24342.13.63, 24342.13.66, 24342.13.67, 24342.13.69, 24342.13.70, 24342.13.71, 24342.13.72, 24342.13.73, 24342.13.68, 24342.15.28, 24342.15.34, 24342.15.36, 24342.15.61, 24342.15.62, 24342.15.82, 24342.15.83, 24342.15.84, 24342.15.86, 24342.15.87, 24342.15.88, 24342.15.89, 24342.15.90, 24342.15.91, 24342.15.92, 24342.15.93, 24342.16.16, 24342.16.22, 24342.16.23, землище на с. Дъбово, общ. Мъглиж, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5301(4)/01.11.2021 г.