ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 02.10.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ№СЗ-92-ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за: "Изграждане на паткарник с капацитет 20 000 бр. патици и външно ел. захранване в имот № 000214 в землището на с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора
  • РЕШЕНИЕ№СЗ-93-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за: Разширяване и модернизиране на съществуваща птицеферма за отглеждане кокошки-носачки в поземлени имоти № 031004, 31010, 031003 и 031009 в землището на с. Дражево, общ. Тунджа
  • РЕШЕНИЕ№СЗ-94-ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на лозов масив с площ 157,255 дка в землището на с. Челник, общ. Тунджа