Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 02.09.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-24-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за„Изграждане на складово помещение с фотоволтаична система за собствени нужди и съхранение с последваща преработка на земеделска продукция в УПИ III-1194 в землището на с.Кукорево, общ.Тунджа. Създаване на трайни насаждения от смокини в имоти с №№ 065007, 043003, 065015, 066001 в землището на с.Денница, общ.Болярово. Закупуване на земеделска техника (трактори и прикачен инвентар)”, засягащо защитена зона “Западна Странджа” с код BG0002066 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)