ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2021 година виж всички »

Публикувано на 02.04.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 20 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки носачки с капацитет 39 900 броя места за птици и възстановяване експлоатацията на съществуващо водовземно съоръжение” в поземлен имот с идентификатор 67338.162.4, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 11 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 67338.90.7 по кадастралната карта на град Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 30 MW”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 12 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за   „Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.72.870, гр. Ямбол за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MW”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 13 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  „Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имоти с идентификатори 77030.24.915 и 77030.24.916, с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа за изграждане на две фотоволтаични електроцентрали с инсталирана мощност съответно от 4,37 MW и 4,99 MW”.