ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2019 година виж всички »

Публикувано на 01.2.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 4 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение Изграждане на тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води за противопожарно водоснабдяване в ПИ с идентификатор 77476.57,10 по КЕС на с. Хрищени, общ. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 12 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за консервиране на зеленчуци” в УПИ I, кв. 20а, с. Крумово, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 13 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение ..Изграждане на капкова система за напояване на лозово насаждения с обща площ 130 дка в поземлени имоти с № № 098004, 098005, 098006, 098007, 098012, 098013, 098020, 098021 и 098022 в землището на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 14 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение  „Индустриален парк „Вършен“ в имоти е № № 67338.1.1, 67338.89.5, 67338.89,9, 67338.233.1 и части от 67338.88.1, 67338.180.3, 67338.180.1 и 67338.180.4 в землището на гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е за за прекратяване № КОС-01-921-ПРК/2019г.