Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2021 година виж всички »

Публикувано на 01.10.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-23-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП)  „Промяна на предназначението на земеделски в горски територии на поземлени имоти - държавна собственост, представляващи гора по смисъла на Закона за горите (ЗГ), но отразени върху кадастралните карти като земеделски територии”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-24-ОС/2021 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна начина на трайно ползване на имоти с идентификатори .04337.44.86 (стар № 044086) и 04337.44.87 (стар № 044087) от „пасище” на „нива” и на имоти с идентификатори 04337.30.53 (стар № 030053), 04337.30.37 (стар № 030037) и 04337.38.12 (стар № 038012) от „ливада” на „нива” в землището на с. Блатец, общ. Сливен” е внесено уведомление с вх,№ КОС-01-4770/14.09.2021г. в РИОСВ - Стара Загора от Иван Иванов, Председател на ЗК ПУ „Житен клас”, с. Блатец, общ. Сливен, ул. „Българка”.