ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2017 година виж всички »

Публикувано на 01.09.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 78 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на два броя нови водопонизителни тръбни кладенеца в ПИ 000305 в землището на с. Овчарци, общ. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 79 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина 60 m за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на бутикова винарна, за винопроизводство и противопожарни нужди в имот № 049101 в землището на с. Малко Чочовени, общ. Сливен .
Р Е Ш Е Н И Е за поправка на очевидна фактическа грешка № СЗ – 77 – П/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Разработване на находище на строителни материали- пясъци и чакъли - „Мечта”, в землищата на с. Кънчево и с. Черганово, община Казанлък.”
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 7 – ЕО/2017 г.  за „Програма за управление на отпадъците за периода 2016-2020 година на общ. Тополовград.