Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Проверки 2019 г.

21

„Складова база за взривни вещества и боеприпаси „Бузово кале” с оператор „НИТИ” ЕАД гр. Казанлък повече»

22

„Предприятие за производство на средства за модифициране на времето” с оператор „Стройпроект” ЕООД гр. София повече»

23

 „Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал „Агробиохим“ с оператор „Зара газ” ООД гр. Стара Загора повече»

24

„Площадка за третиране и съхранение на опасни и производствени отпадъци“ с оператор „Евасто“ ООД гр. Пловдив повече»