НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Проверка на РИОСВ - Стара Загора установи, че „Еко Трейдинг къмпани” е почистило площадката си в града

16.08.2019 г.
Експерти от РИОСВ извършиха проверка на площадката на „Еко Трейдинг къмпани” ООД в местност „Вадата” в град Стара Загора. Последващият контрол е по повод подаденото заявление за прекратяване действието на разрешителното им по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). При направения оглед и обход се установи, че площадката е почистена от съхраняваните отпадъци, а те са предадени на дружество, притежаващо документ по ЗУО. 
„Еко Трейдинг Къмпани”ООД притежава разрешително по ЗУО от април 2017г. за дейности по съхраняване, сортиране и балиране на отпадъци от пластмасови, хартиени и картонени, метални и стъклени опаковки, отработени масла, батерии и акумулатори. През юли т.г. дружеството подаде заявление за прекратяване действието на разрешително, за което РИОСВ – Стара Загора издаде решение за прекратяване. В него се посочва, че до 15 август фирмата трябва да почисти площадката от наличните отпадъци като ги предаде на лица, притежаващи документ по ЗУО или комплексно разрешително.