НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Приключи пролетното обследване на въздуха в Нова Загора

15.05.2018 г.
От 11 – 24 април Мобилна автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория към ИАОС измери за втори път тази година качеството на атмосферния въздух в Нова Загора.
През 13-те денонощия в непрекъснат режим са проследени нивата на въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици под 10 микрометъра (ФПЧ10), сероводород, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди и метеорологичните параметри  - температура на въздуха, скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, влажност на въздуха и слънчево греене.
Не са отчетени превишения на средночасовите норми по посочените атмосферни замърсители.  Единствено  по показател показател ФПЧ10   е отчетено превишение на средноденонощната норма на 12, 14, 16 и 17 април. Превишенията се дължат на строителни дейности, които се извършват в непосредствена близост до МАС и на автомобилния транспорт.
 
Измерванията на въздуха в Нова Загора са във връзка с множество сигнали за миризми и нарушаване качеството на атмосферния въздух в Нова Загора през 2017 г., за което РИОСВ – Стара Загора предложи градът да бъде включен в годишния график за мониторинг на качеството на атмосферния въздух