АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО виж всички »

Приключи обследването на въздуха в Нова Загора

01.11.2021 г.
От 2 до 17 октомври се проведоха четвъртите за годината имисионни измервания на качеството на въздуха в град Нова Загора.
Мобилна автоматична станция (МАС) измерваше нивата на следните показатели - въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ10), сероводород, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди. Мястото на позициониране на автоматичната станция (в жилищен район на града, разположен най-близко до южната индустриална зона) е съобразено с изискванията на Наредбата за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. 
На 16.10.2021 г. е регистрирано превишение на средноденонощната норма по показател ФПЧ10, като при норма 50 мкг/м3 са отчетени 50,5 мкг/м3. Причина за превишението е използването на твърди горива в битовия сектор и влиянието на автомобилния транспорт. Не са отчетени превишения на нормите за качество на атмосферния въздух по нито един от останалите атмосферни замърсители. 
Резултатите от извършените имисионни измервания на атмосферния въздух на гр. Нова Загора са предоставени на Регионалната здравна инспекция – Сливен, за изготвяне на оценка на риска за здравето на живущите в региона, както и на кмета на Община Нова Загора.