НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Приключи обследването на въздуха в Нова Загора

29.11.2018 г.
От 2 до 15 ноември се проведоха четвъртите за годината имисионни измервания на качеството на въздуха в град Нова Загора.
През 13 денонощия мобилна автоматична станция (МАС) измерваше нивата на  въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици под 10 микрометъра (ФПЧ10), сероводород, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди и стандартния набор от метеорологични параметри като температура на въздуха, скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, влажност на въздуха и слънчево греене.  На 3, 5 и 6 ноември са измерени превишения на средно денонощната норма по показател ФПЧ10.  Не са регистрирани превишения по нито един от останалите атмосферни замърсители. Причините за превишенията на ФПЧ10 са използването на твърди горива в битовия сектор и влиянието на автомобилния транспорт.

Измерванията на въздуха в Нова Загора са във връзка с множество сигнали за миризми в града през 2017 г., поради което градът беше включен в годишния график за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Те се проведоха 4 пъти през 2018 г., по 13 денонощия всяко.  Данните от измерванията показват, че градът се характеризира с добро качество на атмосферния въздух. Единствено, по отношение на замърсителя ФПЧ10 са отчетени превишения на средно денонощната норма. Причините за това са влиянието на битовия сектор през есенно-зимния период, автомобилния транспорт и локални строително - ремонтни дейности в близост до местоположението на мобилната автоматична станция.