НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

През изминалото денонощие е отчетено превишение на средноденонощната норма за фини прахови частици в град Стара Загора

09.12.2015 г.
Автоматичната измервателна станция „Зелен клин” е отчела 3,6 пъти превишение на средноденонощната норма от 50  микрограма на кубичен метър за фини прахови частици през изминалото денонощие.
Превишенията по този показател са характерни за настоящия сезон, поради отоплението с твърди горива в битовия сектор. Изключително важен фактор е и метеорологична обстановка, а именно: мъгла (наблюдаваща се през изминалата седмица), както и безветрие, което възпрепятства разсейването на замърсителите.
През зимния сезон, проблем както за град Стара Загора, така и за всички по-големи градове в страната са нивата на фините прахови частици до 10 микрона. Освен отоплението с твърди горива в битовия сектор, принос за високите нива на замърсителя има и автомобилният трафик. С най-малък дял към замърсяването в града ни е промишлеността, защото почти всички горивни инсталации използват като гориво природен газ.
Състоянието на въздуха в град Стара Загора се следи чрез Автоматичната измервателна станция „Зелен клин” – представителен градски фонов пункт за мониторинг. Пунктът предоставя данни за измерените нива на замърсителите - серен диоксид, азотен диоксид, озон, фини прахови частици, сероводород, метанови и неметанови въглеводороди, като в реално време същите постъпват в РИОСВ –Стара Загора.
От началото на тази година превишения по останалите показатели, които се контролират от Автоматичната измервателна станция „Зелен клин” не са регистрирани.