НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Превишение на алармения праг за серен диоксид е регистрирано в град Гълъбово

09.08.2016 г.
В нощните часове на 8 август Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в град Гълъбово регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид. Концентрации, превишаващи средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър са отчетени в 20, 21 и 22 часа и са съответно 2.0 , 1.7 и 4.4 пъти допустимата норма.
Източник на замърсяването със серен диоксид в град Гълъбово са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица Изток“. На операторите са издадени предписания за предприемане на незабавни мерки за увеличаване степента на сероочистване и намаляване на мощностите с цел ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух.
В 23 часа нивата на серен диоксид са под регламентираната средночасова норма в резултат на предприетите действия от операторите на топлоелектрическите централи.
Всички останали пунктове за контрол на качеството на атмосферния въздух в област Стара Загора от Националната система за мониторинг не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели за същия период и към сутрешните часове на днешния ден.