НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Превишение на алармения праг по показател серен диоксид е регистриран от 13 до 15 часа днес в град Гълъбово

07.07.2014 г.
Автоматичната измервателна станция в централната част на град Гълъбово регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа. Отчетените концентрации са:
- в 13:00 часа - 3,45 пъти пределнодопустимата концентрация;
- в 14:00 часа - 4,02 пъти пределнодопустимата концентрация;
- в 15:00 часа - 2,38 пъти над пределнодопустимата концентрация.
Източник на замърсяването със серен диоксид са топлоелектрическите централи в енергиен комплекс "Марица Изток". На операторите са издадени предписания за предприемане на незабавни мерки за намаляване на мощностите с цел ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух.
РИОСВ – Стара Загора уведомени компетентните  държавни и общински институции в Община Гълъбово и региона за прилагане на разработения за целта Оперативен план за действие за опазване здравето на населението.
Съгласно указания на Министерството на здравеопазването, мерките които следва да се предприемат от населението на град Гълъбово при превишаване на алармения праг за серен диоксид е да не напускат жилищните или работните помещения и да затворят плътно прозорците, да избягват физическите дейности на открито до понижаване на концентрациите на серен диоксид. Чувствителни групи са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания.

РИОСВ – Стара Загора продължава да извършва контрол на качеството на атмосферния въздух и ще информира гражданите на Община Гълъбово при настъпили промени.

*Алармен праг за серен диоксид се изразява в измерване на концентрации над 500 микрограма на кубичен метър в три последователни часа.