НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Превишение на алармен праг за серен диоксид е регистрирано тази вечер в град Гълъбово

15.11.2017 г.
Автоматичната измервателна станция, разположена в централната част на град Гълъбово регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа. Отчетените стойности са в 16, 17 и 18 часа и са съответно 1,7; 3,7 и 3,0 пъти пределно-допустимата концентрация.
Източник на замърсяването със серен диоксид в Гълъбово са топлоелектрическите централи в енергиен комплекс "Марица Изток". На операторите са издадени предписания за предприемане на незабавни мерки за ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух, включително и за намаляване на работещи мощности.
РИОСВ – Стара Загора уведоми компетентните държавни и общински институции в община Гълъбово и региона за отчетеното превишение и необходимостта от прилагане на разработения Оперативен план за действие за опазване здравето на населението.
Съгласно указания на Министерството на здравеопазването необходимите мерки, които следва да се предприемат от населението на град Гълъбово при превишаване на алармения праг за серен диоксид е да не напускат жилищните или работните помещения и да затворят плътно прозорците, да избягват физическите дейности на открито до понижаване на концентрациите на серен диоксид. Чувствителни групи са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания.
 
РИОСВ – Стара Загора продължава да извършва контрол на качеството на атмосферния въздух и ще информира засегнатото население за настъпили промени.
 
Останалите пунктове за мониторинг на атмосферния въздух в област Стара Загора  не са регистрирали превишения на нормите по контролираните показатели.

*Алармен праг за серен диоксид се изразява в измерване на концентрации над 500 микрограма на кубичен метър в три последователни часа.