НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Прекратено е административното производство по „Изграждане на цех за производство на олово” в Стара Загора

10.06.2019 г.
На 10.06.2019 г. в РИОСВ - Стара Загора е постъпило искане от  „Ресайкъл Компани“ ЕООД за оттегляне на инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.
Съгласно разпоредбите на чл.2а, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и чл. 56 ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, процедурата по реда на гл. 6 от Закона за опазване на околната среда ще бъде прекратена с решение от директора на РИОСВ - Стара Загора. Постановеното решение за прекратяване ще бъде съобщено на възложителя, община Стара Загора и публикувано в продължение на 14 дни на общественодостъпно място в сградата на РИОСВ и на интернет страницата. 
Решението подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес.