ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС

Уведомяваме обществеността, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение (ИП)„Разработване на находище за строителни материали-пясъци и чакъли- „Мечта”, в землищата на с. Кънчево и с. Черганово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора.

Датите и часа за провеждане на срещите са както следва:

1.  На 03.05.2017 година от 11часа в община Казанлък.

2.  На 03.05.2017 година от  12 и 30 часа в   село Черганово

3.  На 03.05.2017 година от  17 и 30 часа в село Кънчево