ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС


Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Добив и преработка на строителни материали от находище „Сепеджик” в землищата на с. Виден и гр. Павел баня, общ. Павел баня.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ Стара Загора е получено уведомление от „БРИГАДА” ЕООД, гр. Павел баня за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение.
Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва:
- на 03.10.2019 год., от 13,00 в сградата на общинска администрация Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет. 2, стая 6;
- на 03.10.2019 год., от 14,00 в сградата на кметството на с. Виден
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден  от 9:00 до 17:30 часа в сградата на община Павел баня; кметството на с. Виден и в РИОСВ Стара Загора (стая 2.1).
Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещата за обществено обсъждане.
Обявата е публикувана във вестник „Старозагорски новини” на 26.08.2019г.

Публикувано на 02.09.2019 г.

===============================================================================

Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Разширение на птицеферма за стокови кокошки-носачки” в ПИ № 020017 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ Стара Загора е получено уведомление от „ЕКО ФАРМ - 2005” ЕООД, гр. Сливен за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение.
Срещата за общественото обсъждане ще се проведе на 12.07.2019 год., от 11,00 в сградата на общинска администрация Сливен. 
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден  от 9:00 до 17:30 часа в сградата на община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1; кметството на с. Панаретовци; РИОСВ Стара Загора (стая 2.1), и в офиса на „ЕКОКОНСУЛТ 2008” ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Славянски“ № 45, ет. 2, офис 2.
Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане: инж. Иван Иванов, тел.0897810381.
Обявата е публикувана във вестник „АЛО Сливен” на 13.06.2019г.

Публикувано на 13.06.2019 г.

=================================================================================

Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Добив  на подземни богатства – строителни материали /пясъци/ от находище „Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, общ. Тунджа.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ Стара Загора е получено уведомление от „Реурси” ЕООД, гр. Бургас за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение.
Срещите за общественото обсъждане ще се проведат, както следва:
На 12.07.2019 год., от 10.30 часа в читалище „Христо Ботев“ – с. Окоп и 13.30 часа в сградата ма общ. Тунджа на адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1. 
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден  от 9:00 до 17:30 часа в сградата на община Тунджа, гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1; кметството на с. Окоп; РИОСВ Стара Загора (стая 2.1), и в офиса на „Ресурси“ ЕООД, гр. Бургас, ул. „Княз Борис I“ № 47, ет. 1, ап. десен.
Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане: инж. Соня Илиева, тел. 0887239079.
Обявата е публикувана във вестник „Неделник” на 30.05.2019 г.

Публикувано на 10.06.2019 г.
================================================================================

Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ Стара Загора е получено уведомление от „Ресайкъл Компани” ЕООД, гр. Свищов за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора”.
    Срещата за общественото обсъждане ще се проведе, както следва:
• На 10.06.2019година, от 11.00 часа в общинска администрация гр. Стара Загора, на адрес гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107.
Докладът за ОВОС, приложенията към него и оценките по чл. 99а, ал. 1  и чл.99б от ЗООС са на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден  от 9:00 до 17:30 часа в сградата на община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107, РИОСВ Стара Загора( стая 2.1), и в офиса на „Екоконсулт 2008“ООД гр. Стара Загора, бул. „Славянски“№ 45, ет.2, офис 2.
Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане: инж. Иван Иванов, тел. 0897810381.
Обявата е публикувана във вестник „Старозагорски новини” на 09.05.2019г.

Публикувано на 10.05.2019 г.