НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Административно обслужване виж всички »

Представяне на удостоверение за липса на задължения от органите по приходите

От 1 януари 2016 г. е в сила Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн. ДВ бр.94/2015г), с който се регламентира възможността компетентният орган в производството по комплексно административно обслужване да изисква по служебен път удостоверение за наличие или липса на задължения от органите по приходите. В съответствие с чл.87, ал.11 от ДОПК, след тази дата необходимото за издаване на индивидуален административен акт удостоверение за наличие или липса на задължения ще бъде осигурено по служебен път от РИОСВ-Стара Загора. 
В тази връзка от 1 януари 2016 г. отпада изискването за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения от лицата, подаващи заявления за издаване на документ по чл.35 от ЗУО (ДВ бр.53/12г).
РИОСВ - Стара Загора е въвела системата за електронен обмен на документи, с цел облекчаване на административната тежест при предоставяне на административни услуги на граждани и юридически лица (бизнеса). Предвид изложеното, отпада необходимостта за предоставяне на конкретно удостоверителни документи на хартиен носител и документи, които могат да бъдат изискани по служебен път от други държавни органи и институции.