НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

По - малко прах през есенно – зимен сезон показват резултатите от анализ за качеството на въздуха

17.05.2018 г.
Устойчиво се подобрява атмосферния въздух по отношение на праховите частици. Tова са изводите от доклада на РИОСВ – Стара Загора по отношение на фините прахови частици с размери 2,5 (РМ 2,5) и 10 (РМ 10) микрометъра за есенно – зимния период - 1 октомври - 31 март. Анализираните данните са от всички автоматични и ръчни измервателни станции на контролираната от екоинспекцията територия в градовете Стара Загора (автоматичен и ръчен), Сливен, Гълъбово и село Ръжена.
Влиянието на битовия сектор върху нивата на праховите частици в атмосферния въздух се оценява въз основа на ежегодни есенно - зимни доклади. Двата аналогично оценявани периода (01.10.2016 г. – 31.03.2017 г. и 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г.) показват, че през последния период в град Стара Загора над 7 пъти по - малко са отчетените превишения на средноденонощната норма по показател РМ10. В Гълъбово и Сливен също са регистрирани значително по - малък брой превишения. Същата тенденцията към намаляване на нивата има и при показател РМ 2,5.  
Източници на праховите емисии са употребата на твърди горива в битовия сектор, автомобилния транспорт и промишлеността.
Намаляването на съдържанието на този замърсител във въздуха е резултат от предприетите и реализирани мерки от Плановете за действие към Общинските програми за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. Те са изготвени от общините Стара Загора, Гълъбово и Сливен по реда на законите за опазване на околната среда и чистотата на атмосферния въздух.