НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD



=====================


НОВИНИ виж всички »

Отровени са четири лешояда от защитен вид

15.03.2022 г.
Четири черни лешояда (Aegypius monachus) и един обикновен мишелов (Buteo buteo) бяха намерени отровени в землището на село Тича, община Котел, област Сливен.

На мястото са открити и два трупа на овчарски кучета, поставени едно върху друго, като по едното има следи, че е кълвано от птици. Предполага се, че кучетата (порода кангал) са били отровени и лешоядите са се отровили вторично.

Черните лешояди (картали) са били маркирани със сателитни предаватели от неправителствени организации, които установяват промяна в поведението, и по този начин са ги открили.

Намерените птици и кучета са предоставени на Спасителен център за диви животни “Зелени Балкани” за назначаване на ветеринарномедицинска експертиза.

В теренната проверка на 14 март участваха органите на Районно полицейско управление (РУП) – Котел, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Сливен, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора, неправителствени организации в лицето на Сдружение „Зелени Балкани“ и Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ).

И двата вида отровени птици са защитени по реда на Закона за биологичното разнообразие. Наказателният кодекс на страната инкриминира проявата на жестокост и умъртвяването на гръбначни животни, като умъртвяването чрез отрова се дефинира в Закона за ветеринарномедицинската дейност като „особена жестокост“. Според Наказателния кодекс унищожаването на защитени видове е престъпление: “Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение №3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), какъвто е и черният лешояд, се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.”

Случаят има допълнително негативно значение, защото черният лешояд беше изчезнал в страната като гнездящ вид, включен в Червената книга на България, и едва миналата година в резултат на реинтродукционна програма беше осъществено първото успешно гнездене от десетилетия насам, като излюпеното на 19.05.2021 г. и успешно отгледано малко за съжаление сега е отровено. Другите три мъртви птици са дарени от Испания за целите на възстановяване на вида в България. В момента са останали 12 черни лешояда в Източна Стара планина и 16 – във Врачански Балкан.

Този тип престъпления подкопават многогодишни усилия по международни реинтродукционни програми за възстановяване на видове от българската фауна и водят до неустойчивост на проектите.  

МОСВ е утвърдило със заповед на министъра на околната среда и водите Национален план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа 2021 – 2030 г., изготвен с участието на заинтересованите страни.

По случая е образувано досъдебно производство към описа на РУП – Котел.