НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

Отпада необходимостта от предпазни мерки за населението в Гълъбово

13.10.2019 г.
Днес в часовете от 15 до 17 ч. в град Гълъбово отново е регистрирано превишение на алармен праг по показател серен диоксид (500 микрограма на куб. М). Автоматичната измервателна станция, която е разположена в централната част на града регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа. Отчетените концентрации са:

–  в 15:00 часа – 1072.58 микрограма на куб. м.
–  в 16:00 часа – 1415.51 микрограма на куб. м.
–  в 17:00 часа – 632,19 микрограма на куб. м.

След отчетено превишение на алармения праг РИОСВ – Стара Загора издаде предписания за контрол и редуциране на емисиите на серен диоксид на всички ТЕЦ от комплекса „Марица изток“, включително и намаляване товара на работещите към момента мощности.
В резултат на предприетите от РИОСВ – Стара Загора мерки и реализираните от четирите ТЕЦ от комплекса „Марица изток“ действия по редуциране на емисиите на серен диоксид, в 19:00 часа на 13.10.2019 г. от Автоматичната измервателна станция Гълъбово в гр. Гълъбово са отчетена стойност по показателя под алармения праг:
–  в 19:00 часа – 136.35 микрограма на куб. м.

Във връзка с това РИОСВ – Стара Загора уведомява, че отпада необходимостта за предприемане на предпазни мерки от населението.

Останалите пунктове за мониторинг на въздуха в област Стара Загора не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели.

Днес екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора започнаха извънредна проверка на място в ТЕЦ на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово за спазване условията на комплексно разрешително. При констатирани нарушения ще бъдат предприети административно наказателни мерки, посредством налагане на имуществена санкция в размер от 10 000 до 200 000 лв.

Дежурния екип от РИОСВ – Стара Загора продължава наблюдението на нивата на замърсителите от всички Пунктове за мониторинг на територията на инспекцията.