НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Осем административно-наказателни процедури през март стартира РИОСВ – Стара Загора

27.04.2018 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора осъществиха 127 контролни проверки на 111 обекта на териториалния си обхват през март. Деветдесет и четири от проверките са планирани, а 33 – извънредни, извършени по сигнали на граждани, по издавани предписания, по подадени заявления по законите за биологичното разнообразие и управление на отпадъците.
В рамките на контролната дейност са издадени 71 предписания и са съставени 8 акта за установяване на административни нарушения. Три от наказателните процедури са стартирани срещу физически лица, изсичали дървета с цел незаконно бране на бръшлян в резерват „Горна Топчия” в землището на с. Коневец, община Тунджа и с това са нарушили Закона за защитени територии. Два акта са съставени по Закона за опазване на околната среда и по един за установени нарушения на законите за водите, за лечебните растения и за управление на отпадъците.
От РИОСВ – Стара Загора са издадени 4 наказателни постановления в размер на 19 000 лв. С по 2000 лв. е санкционирано дружество в гр. Болярово за констатирано увреждане и унищожаване на местообитания по Закона за биологичното разнообразие и длъжностно лице от Ямбол за неизпълнение на дадено предписание.
С 3000 лв. е глобено физическо лице от с. Чинтулово, община Сливен за разкомплектоване на излезли от употреба МПС без регистрация по Търговския закон, а на дружество в гр. Гълъбово му е наложена имуществена санкция в размер на 12 000 лв. за неизпълнение на условие в комплексното си разрешително.
През март не са констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда и не са налагани еднократни или текущи санкции. Общо събраната сума от наложени санкции през предходни периоди за месеца е в размер на 1959 лв. Сумата е разпределена на съответните общини, на чиято територия е санкционирания субект. Най-голяма сума – 1448 лв. е получена от община Тунджа, област Ямбол.