ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС виж всички »

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС


Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ Стара Загора е получено уведомление от „Ресайкъл Компани” ЕООД, гр. Свищов за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора”.
    Срещата за общественото обсъждане ще се проведе, както следва:
• На 10.06.2019година, от 11.00 часа в общинска администрация гр. Стара Загора, на адрес гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107.
Докладът за ОВОС, приложенията към него и оценките по чл. 99а, ал. 1  и чл.99б от ЗООС са на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден  от 9:00 до 17:30 часа в сградата на община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107, РИОСВ Стара Загора( стая 2.1), и в офиса на „Екоконсулт 2008“ООД гр. Стара Загора, бул. „Славянски“№ 45, ет.2, офис 2.
Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане: инж. Иван Иванов, тел. 0897810381.
Обявата е публикувана във вестник „Старозагорски новини” на 09.05.2019г.

Публикувано на 10.05.2019 г.