АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на 9 броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

01.12.2020 г.
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:
- защитена зона BG0000192  „Река Тунджа 1“
- защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“
- защитена зона BG0000212 „Сакар“
- защитена зона BG0000217 „Ждрелото на река Тунджа“  
- защитена зона BG0000261 „Язовир Копринка“ 
- защитена зона BG0000401 „Свети Илийски възвишения“ 
- защитена зона BG0000402 „Бакаджиците“ 
- защитена зона BG0000418 „Керменски възвишения“ 
- защитена зона BG0000513 „Войнишки Бакаджик“ 


Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административната сграда на Регионалнита инспекция по околната среда и водите Стара Загора.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000192  „Река Тунджа 1“
BG0000196 „Река Мочурица“
BG0000212 „Сакар“
BG0000217 „Ждрелото на река Тунджа“  
BG0000261 „Язовир Копринка“ 
BG0000401 „Свети Илийски възвишения“ 
BG0000402 „Бакаджиците“ 
BG0000418 „Керменски възвишения“ 
BG0000513 „Войнишки Бакаджик“ 


Публикувано на 01.12.2020 г.