АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

Обществени обсъждания на проекти на 4 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР.

11.02.2021 г.
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони:
- защитена зона BG0000195 „Река Тунджа 2“, разположена в землищата на с. Княжево, с. Срем, с. Устрем, община Тополовград, област Хасково, с. Бояново, с. Гранитово, гр. Елхово, с. Изгрев, с. Кирилово, с. Трънково, община Елхово, област Ямбол, с. Каравелово, с. Коневец, с. Кукорево, с. Маломир, с. Окоп, с. Тенево, с. Ханово, община Тунджа, област Ямбол, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол;
- защитена зона BG0000198 „Средецка река“, разположена в землищата на с. Белила, с. Бистрец,  с. Гранитец, гр. Средец, с. Дебелт, с. Драчево, с. Дюлево, с. Загорци, с. Кубадин, с. Проход, с. Светлина, с. Синьо камене, община Средец, област Бургас, с. Голямо Крушево, с. Денница, с. Оман, община Болярово, област Ямбол;
- защитена зона BG0000218 „Дервентски възвишения 1“, разположена в землищата на с. Шарково, с. Воден, с. Иглика, с. Крайново, с. Малко Шарково, с. Мамарчево, с. Ситово, община Болярово, област Ямбол, с. Гранитово, с. Лалково, с. Лесово, с. Малко Кирилово, с. Маломирово, с. Мелница, с. Раздел, с. Славейково, с. Чернозем, с. Вълча поляна, с. Голям Дервент, община Елхово област Ямбол, с. Срем, община Тополовград, област Хасково;
- защитена зона BG0000219 „Дервентски възвишения 2“, разположена в землищата на с. Близнак, община Малко Търново, област Бургас, с. Белеврен, с. Варовник, с. Голямо Буково, с. Горно Ябълково, с. Граничар, с. Долно Ябълково, с. Кирово, с. Момина църква, с. Сливово, с. Факия, община Средец, област Бургас, гр. Болярово, с. Воден, с. Вълчи извор, с. Голямо Крушево, с. Горска поляна, с. Крайново, с. Ружица, с. Странджа, община Болярово, област Ямбол;
Пълният текст на всяка една от проектозаповедите е публикуван по-долу, както и на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:
- за защитени зони BG0000195 „Река Тунджа 2“ и BG0000218 „Дервентски възвишения 1“ - РИОСВ Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2) и РИОСВ Хасково (гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14);
- за защитени зони BG0000198 „Средецка река“ и BG0000219 „Дервентски възвишения 2“ - РИОСВ Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина" № 2) и РИОСВ Бургас (гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000195 „Река Тунджа 2“
BG0000198 „Средецка река“
BG0000218 „Дервентски възвишения 1“
BG0000219 „Дервентски възвишения 2“


Публикувано на 11.02.2021 г.