НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Няма замърсяване на въздуха в град Нова Загора

13.03.2018 г.
Няма превишения на средночасовите норми, характеризиращи качеството на  въздуха в град Нова Загора. Това показват резултатите от първото за 2018 г. имисионно обследване с Мобилна автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда.
 
В рамките на 13 денонощия от 15 февруари, автоматичният пункт измерваше нивата на въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици под 10 микрометъра (ФПЧ10), съгласно годишен график, утвърден от министъра на околната среда и водите. Единственото превишение за периода е регистрирано на 18 февруари по показател ФПЧ10. При средноденонощна норма от 50 микрограма на кубичен метър, измерената концентрация е 55. Причините за регистрираното превишение е използването на твърди горива (дърва и въглища) в битовия сектор през зимния сезон.
 
Паралелно МАС измерва и стандартния набор от метеорологични параметри – температура и влажност на въздуха, скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане и слънчево греене.
Следващото имисионно обследване на атмосферния въздух в Нова Загора с МАС ще бъде през пролетния сезон.