НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Няма превишение на нормите за чистотата на въздуха в Нова Загора

15.11.2017 г.
 РИОСВ - Стара Загора получи резултатите от измерванията на качеството на въздуха в град Нова Загора. В рамките на 7 денонощия - от 27 октомври до 3 ноември, мобилна станция за контрол на въздуха на Регионална лаборатория към ИАОС – София следеше нивата на 10 показателя. Това са въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици под 10 микрометъра (ФПЧ10), сероводород, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди. Наблюдава се и стандартният набор от метеорологични параметри – температура на въздуха, скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, влажност на въздуха и слънчево греене.
 Оценката и анализа на данните показват следното: не са отчетени превишения на средночасовите норми на нито един от цитираните по-горе замърсители. Единствено е отчетено  превишение на средноденонощната норма за фини прахови частици под 10 микрометъра на 27 октомври и 2 ноември. Причините за регистрираните две превишения на средноденонощната норма по показателя е изгарянето на твърди горива – дърва и въглища в битовия сектор.
 Извънредните измервания са възложени от РИОСВ – Стара Загора във връзка с множество сигнали, подавани в екоинспекция, за замърсяване на атмосферния въздух в града и наличие на миризми. Измервателната апаратура беше разположена в жилищната част, която е най-близо до южната индустриална зона на града.