НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Над 100 проверки извърши РИОСВ – Стара Загора през май

27.06.2018 г.
Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Стара Загора направиха 103 контролни проверки на 96 обекта през май. За периода са извършени проверки по чистотата на речните корита на територията на 8 общини – Стара Загора, Мъглиж, Гурково, Чирпан, Твърдица, Стралджа, Болярово и Елхово, при които не е констатирано замърсяване с отпадъци. Не се установи нарушение на екологичното законодателство и при извършените три комплексни проверки на предприятие за готови храни в Нова Загора, млекопреработвателно в Сливен и на дестилерия в село Долно Сахране, община Павел баня. През май продължиха проверките в защитените територии и на 8 обекта, при чиято дейност се формират отпадъчни води. Общо при извършената контролна дейност са дадени 56 предписания за отстраняване на констатирани нарушения, съставени са 4 акта и от директора са издадени 10 наказателни постановления на обща стойност 44 500 лв. Събраните суми от наложени санкции, включително и такива наложени през предишни периоди, са на обща стойност 1194,14 лв. На „зеления“ телефон или електронната поща на РИОСВ – Стара Загора за периода са постъпили 7 сигнала от граждани, от които един е изпратен по компетентност, а на останалите са извършени проверки по изнесените в тях обстоятелства.
През май е съставен акт на физическо лице от Стара Загора за установена продажба на препарирани защитени видове птици, с което е нарушен Закона за биологичното разнообразие и на длъжностно лице от Ямбол по Закона за опазване на околната среда за неизпълнение на дадено предписание. Акт е съставен на дружество с дейност в Ямбол за неконтролирано управление на отпадъците. За нарушение на условие от Разрешително за емисии на парникови газове е стартираната и първата наказателна процедура на дружество в гр. Гълъбово по Закона за ограничаване изменението на климата.
Наказателни постановления за 3400 лв. са наложени на 5 физически лица за навлизане и извършване на сеч на територията на резерват „Горна Топчия“, землището на село Коневец, община „Тунджа“, област Ямбол, с което е нарушен Закона за защитените територии. Имуществена санкция от 500 лв. е наложена на билкозаготвителен пункт в с. Боров дол за липса на книга, в която се описват изкупени, реализирани и налични количества билки. Две наказателни постановления от 1500 лв. и 1600 лв. са издадени на физически лица за нарушения на Закона за управление на отпадъците съответно за установено изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба МПС-та. На стойност 2500 лв. е наложена имуществена санкция за неизпълнение на дадено предписание на фирма с площадка в землището на гр. Крън. За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, с което е нарушен Закона за водите е наложена имуществена санкция от 35 000 лв. на дружество в Казанлък.