Въздух

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Месечен мониторинг на атмосферния въздух виж всички »

  Състояние на атмосферния въздух през ноември 2018 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през ноември единствено пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел 3 превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид –две на 12 и едно на 13 ноември. Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.

Състояние на атмосферния въздух през октомври 2018 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през октомври пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел 7 превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – по две на 5, 6 и 8 октомври и едно на 16.10.2018 г. Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през септември 2018 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през септември не са регистрирани превишения на средночасовите и средноденонощните норми по наблюдаваните атмосферни земърсители.
Поради технически проблем няма данни от АИС Гълъбово от 27.08.2018г.
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през август 2018 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през август пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел 13 превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – по едно на 9, 14, 22 и 23.08.2018 г.; по две  на 2, 26 и 27.08.2018 г. и три броя на 25.08.2018 г.  Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”. Поради технически проблем няма данни от АИС Гълъбово от 27.08.2018г.
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през юли 2018 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през юли пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел едно превишение на средночасовата норма по показател серен диоксид на 02.07.2018 г.  Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
 
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през юни 2018 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през юни пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел 6 превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – по едно на 2, 8 и 25 и 3 броя на 10 юни 2018 г. На 10 юни пунктът е регистрирал и превишение на средноденонощната норма на същия показател.  Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
 
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през май 2018 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през май 2018 г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел 8 превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – по едно на 11, 18 и 21 май, по 2 на 1 и три броя на 3 май 2018 г. На 3 май пунктът е регистрирал и превишение на средноденонощната норма на същия показател.  Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
 
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през април 2018 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през април 2018 г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел 10 превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – по едно на 11, 13, 14 и 18 април и по 3 на 8 и 12 април 2018 г. На 8 и 12 април са регистрирани и превишения на средноденонощната норма на същия показател.  Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
 
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през март 2018 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през март 2018г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел 5 превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – едно на 08.03.2018 г. и 4 броя на 22.03.2018 г. На 22 март е регистрирано и превишение на средноденонощната норма на същия показател.  Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
Превишение на средноденонощната норма по показател фини прахови частици са регистрирани на 2 и 3 март от пунктовете на мониторинг от Автоматичната измервателна станция в град Сливен и „Зелен клин” в град Стара Загора.
Причина за превишениято на средноденонощната норма за ФПЧ10 е масово използване на твърдо гориво в битовия сектор и емисии от автомобилния транспорт.
 
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през февруари 2018 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през февруари 2018г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел 11 превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – по едно на 16, 17, 23 и 25; три на 10 и четири на 19.02.2018 г. На 10 и 19 февруари са регистрирани и превишения на средноденонощната норма на същия показател.  Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
Превишение на средноденонощната норма по показател фини прахови частици е регистрирано през едно денонощие от Автоматичната измервателна станция в град Сливен.
Причина за превишението на средноденонощната норма за ФПЧ10 е масово използване на твърдо гориво в битовия сектор и емисии от автомобилния транспорт.
 
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през януари 2018 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през януари 2018г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел 7 превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – по едно на 23 и 28; две на 6 и три на 9 януари 2018 г. Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
Превишения на средноденонощната норма по показател фини прахови частици са регистрирани в едно денонощие в село Ръжена; през едно в град Стара Загора от автоматичната измервателна станция „Зелен клин” и през единадесет - в град Сливен.
Причина за превишенията на средноденонощната норма за ФПЧ10 е масово използване на твърдо гориво в битовия сектор и емисии от автомобилния транспорт.
 
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през декември 2017 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през декември 2017 г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел шест превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид - по едно на 18 и 26, и четири на 27.12.2017 г. На 27 декември пунктът за контрол на въздуха е отчел и превишение на средноденонощната норма по показател серен диоксид. Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
По едно превишение на средноденонощната норма по показател фини прахови частици е регистрирано от мониторинговия пункт в село Ръжена, в град Стара Загора и шест броя в град Сливен. Причина за превишенията на попосочения показател са битовия сектор и емисии от автомобилния транспорт.
           
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
Състояние на атмосферния въздух през ноември 2017 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през ноември 2017 г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел шестнадесет превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид - по едно на 8 и 14; две - на 16.11.2017 г. и дванадесет на 16.11.2017 г. На 16 ноември е регистрирано и превишение на алармен праг по същия показател в часовете 16:00, 17:00 и 18:00 ч. РИОСВ – Стара Загора информира отговорните институции за необходимостта от прилагане на изготвения за целта Оперативен план за защита на населението. На 15 и 16 ноември пунктът за контрол на въздуха е отчел и превишение на средноденонощната норма по показател серен диоксид. Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
Две превишения на средноденонощната норма по показател фини прахови частици са регистрирани от мониторинговия пункт в село Ръжена и четири броя в град Сливен. Причина за превишенията на попосочения показател са битовия сектор и емисии от автомобилния транспорт.
           
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.

Състояние на атмосферния въздух през октомври 2017 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през октомври 2017 г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел шест превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – по едно на 3 и 16 и четири броя на 07.10.2017 г. На 7 октомври е регистрирано и превишение на алармен праг по същия показател в часовете 06:00, 07:00 и 08:00 ч. РИОСВ – Стара Загора информира отговорните институции за необходимостта от прилагане на изготвения за целта Оперативен план за защита на населението. Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
Превишение на средноденонощната норма по показател фини прахови частици е регистрирано от мониторинговия пункт в град Сливен на 17.10.2017 г. Причина за превишението на попосочения показател са емисии от автомобилния транспорт и битовия сектор, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.
           
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.

Състояние на атмосферния въздух през септември 2017 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през септември 2017 г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел деветнадесет превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – по едно на 15, 19 и 26.09, по два броя на 16.09. и 24.09., по три броя на 17.09. и 28.09.2017 г. и шест  на 25.09.2017 г. На 16, 17, 25 и 28.09.2017 г. пунктът за контрол на качеството на въздуха в Гълъбово е регистрирал превишение на средноденонощната норма по същия показател. Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
                                                                                                    
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през август 2017 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през август 2017г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел дванадесет превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – по едно на 2, 8, 11, 12, 20 и 22 август, по два броя на 9.08. и 29.08. и три броя на 12.08.2017 г. На 12.08 пунктът за контрол на качеството на въздуха в централната част на града е регистрирал превишение на средноденонощната норма по същия показател. Източник на емисии на серен диоксид са ТЕЦ в комплекс „Марица изток”.
                                                                                                    
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през юли 2017 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през юли 2017г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел единадесет превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – по едно на 14.07. и 16.07; два броя на 3.07; три броя на 10.07; четири - на 15.07. На 10.07 и 15.07. пунктът за контрол на качеството на въздуха в централната част на града е регистрирал превишения на средноденонощната норма по същия показател. Източник на емисии на серен диоксид са ТЕЦ в комплекс „Марица изток”.
На 24.07.2017 г. пунктът в град Сливен е регистрирал по едно превишение на средноденонощната норма по показател фини прахови частици и на средночасовата норма за серен диоксид. Местни източници са причина за регистрираните превишения.
                                                                                                    
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през юни 2017 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през юни 2017г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел три превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид –едно на 28 и две на 15 юни 2017г. Източник на емисии на серен диоксид са ТЕЦ в комплекс „Марица изток”.
 
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
Състояние на атмосферния въздух през май 2017 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през май 2017г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел тринадесет превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – по едно на 15, 18 и 21; по две на 4 и 25 и шест на 18.05.2017 г. На 18.05.2017 г. пунктът за контрол на качеството на въздуха в град Гълъбово е регистрирал и едно превишение на средноденонощната норма по същия показател. Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
 
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през април 2017 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през април 2017г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел шест превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – две на 03.04. и четири на 17.04.2017г. Източник на емисии на серен диоксид са ТЕЦ в комплекс „Марица изток”.
 
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през март 2017 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през март 2017г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел дванадесет превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид - пет броя на 08.03.; четири - на 25.03.; две – на 24.03. и едно на 21.03.2017 г. На 08.03 и 25.03.2017 г. пунктът за контрол на качеството на въздуха в град Гълъбово е регистрирал превишения на средноденонощната норма по същия показател. На 25.03.2017 г. във вечерните часове Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в град Гълъбово е регистрирала първото за годината превишение на алармения праг по показател серен диоксид. Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
Превишение на средноденонощната норма по показател фини прахови частици е регистрирано на 1.03.2017 г. в град Сливен.
Причина за превишението на средноденонощната норма за ФПЧ10 е масово използване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.
 
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през февруари 2017 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през февруари 2017г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел десет превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид - шест броя на 09.02.; три - на 16.02. и едно на 27.02.2017 г. На 09.02.2017 г. пунктът за контрол на качеството на въздуха в град Гълъбово е регистрирал и едно превишение на средноденонощната норма по същия показател. Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
Превишения на средноденонощната норма по показател фини прахови частици са регистрирани в единадесет от дните в град Сливен и през осем в град Стара Загора от автоматичната измервателна станция „Зелен клин”.
Причина за превишенията на средноденонощната норма за ФПЧ10 е масово използване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.
 
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през януари 2017 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през януари 2017г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел 3 превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – две на 18.01.2017 г. Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
Превишения на средноденонощната норма по показател фини прахови частици са регистрирани в два от дните в село Ръжена; през десет - в град Сливен и през дванадесет в град Стара Загора от автоматичната измервателна станция „Зелен клин”.
Причина за превишенията на средноденонощната норма за ФПЧ10 е масово използване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.
 
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през декември 2016 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през декември 2016 г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел 6 превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – по едно на 13, 16 и 23 и 3 броя на 7 декември. Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
През декември пунктът за контрол на въздуха в град Сливен е регистрирал едно превишение на средночасовата норма по показател серен диоксид на 19.12.2016 г. Превишението се дължи на наслагване на емисии от изгарянето на твърди горива в битовия сектор и емисии от ТЕЦ.  На 20.12.2016 г. пунктът в град Сливен е регистрирал едно превишение на средноденонощната норма за фини прахови частици, което се дължи на използването на твърдо гориво в битовия сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.
Пункт „Зелен клин” в град Стара Загора е регистрирал 4 превишения на средноденонощната норма по показател фини прахови частици на 7, 10, 20 и 21 декември. Причина за превишенията е използването на твърдо гориво в битовия сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.

*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.

Състояние на атмосферния въздух през ноември 2016 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 1 ДОАС - системa в село Ръжена.
Регистрирани превишения: през ноември 2016 г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел 5 превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – по едно на 11, 15 и 19 и 2 броя на 14 ноември. Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
През ноември пунктът за контрол на въздуха в град Сливен е регистрирал 4 превишения на средноденонощната норма по показател фини прахови частици – на 8, 17, 18 и 26.11.2016 г. По същия показател, пункт „Зелен клин” в град Стара Загора е регистрирал 5 превишения на 19, 26, 27, 28 и 29 ноември. Причина за превишенията е използването на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.
 
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.

Състояние на атмосферния въздух през октомври 2016 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 2 ДОАС - системи в селата Остра могила и Ръжена.
Станцията за контрол на въздуха в село Остра могила, община Стара Загора не работи поради възникнал инцидент през февруари 2015 г., при който е настъпил технически проблем.
Регистрирани превишения: през октомври 2016г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел 6 превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид – две на 02.10.2016 г. и четири на 26.10.2016 г. На 26.10.2016 г. АИС-Гълъбово е регистрирала превишение на алармен праг за серен диоксид в часовете 12, 13 и 14 часа. На същата дата е отчетено и превишение на средноденонощната норма от 125 микрограма на кубичен метър. Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
 
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през септември 2016 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 2 ДОАС - системи в селата Остра могила и Ръжена.
Станцията за контрол на въздуха в село Остра могила, община Стара Загора не работи поради възникнал инцидент през февруари 2015 г., при който е настъпил технически проблем.
Регистрирани превишения: през септември 2016г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е отчел 11 превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид. През септември е регистрирано и едно превишение на средноденонощната норма по същия показател на 7 септември. Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.
 
*Данните от АИС постъпват в реално време в РИОСВ и в Националната база данни за КАВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Състояние на атмосферния въздух през август 2016 г.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Стара Загора се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово и 2 ДОАС - системи в селата Остра могила и Ръжена.
Станцията за контрол на въздуха в село Остра могила, община Стара Загора не работи поради възникнал инцидент на 6 февруари 2015 г., при който е настъпил технически проблем.
Регистрирани превишения: през август 2016г. пунктът за мониторинг в град Гълъбово е регистрирал 17 превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид. На 8 август АИС-Гълъбово е регистрирал превишение на алармен праг за серен диоксид в часовете 20, 21 и 22 часа. На същата дата е отчетено и превишение на средноденонощната норма от 125 микрограма на кубичен метър. Източник на емисии на серен диокс