НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Мобилна автоматична станция измерва качеството на атмосферния въздух в град Стара Загора

18.03.2015 г.
Мобилна измервателна станция на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда следи качеството на атмосферния въздух в град Стара Загора. Станцията временно е разположена в близост до сградата на РИОСВ – Стара Загора и в непрекъснат режим измерва концентрациите на: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, метанови и неметанови въглеводороди, фини прахови частици и метеорологични параметри.
Работата на Мобилната автоматична станция стартира на 17 март и до момента не са регистрирани превишения на средночасовите и средноденонощните норми по наблюдаваните показатели. Регионална лаборатория – Стара Загора ще съхранява резултатите от измерванията в отделна база - данни и ежедневно ще ги докладва на ИАОС и РИОСВ – Стара Загора.
 
Измерванията на качеството на въздуха с мобилна апаратура се наложиха след възникнал технически проблем с Автоматичната измервателна станция „Зелен клин”, поради настъпило пътно-транспортно произшествие на 1 март т.г.