НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Актуални конкурси виж всички »

Младши експерт Специализирани регистри

 
П Р О Т О К О Л
 за определяне  на резултатите от  теста за длъжността: Младши експерт в направление „Специализирани регистри”, отдел "Превантивна дейност", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
 
            На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък с резултатите на  кандидатите в конкурса за назначаване на длъжността  Младши експерт в направление „Специализирани регистри”, отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
Списък с резултатите на кандидатите от писмения тест:
1. Таня Желязкова Матева - 95 т.
 2. Христо Тотков Стоев – 90 т.
 3. Дарина Пенчева Пенчева – 65 т.             

Въз основа на резултатите от теста:
Допускат се до интервю следните кандидати:
 1. Таня Желязкова Матева - 95 т.
 2. Христо Тотков Стоев – 90 т.
Посочените по-горе кандидати следва да се явят на 23.11.2018 г. от  10:00 часа в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю.

Не се допускат до интервю следните кандидати:
 Дарина Пенчева Пенчева – 65 т.
  

Председател на конкурсната комисия:................/ п  /..........
 
                                                                 /Христина Петрова/
===========================================================================
СПИСЪК
      на допуснатите и недопуснатите кандидати
На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в направление „Специализирани регистри”,                                                 
в административно звено Отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1. Таня Желязкова Матева
2. Милкана Златанова Абаджиева
3. Дарина Пенчева Пенчева
4. Христо Тотков Стоев
 
Посочените кандидати трябва да се явят на  22.11.2018 г. от 10:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
1.  Максим Николов Иванов
 
            Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда;
2. Закон за администрацията;
3. Закон за държавния служител.
 
 
Продължителност за решаване на теста – 40 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 
Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на  75 точки.
На 22.11.2018 г. в 15.00 часа ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста.


 
Христина Петрова- Директор дирекция КПД / п /
Дата:13.11.2018 г.
==============================================================================
​ длъжност, звено, административна структура: 
Младши експерт
Специализирана администрация / Дирекция "Контрол и превантивна дейност" / Отдел "Превантивна дейност'' / Направление "Специализирани регистри" 
Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора.

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 
  • 1.Познава и ползва всички нормативни документи, свързани с екологичното законодателство и административното обслужване.
  • 2.Отговаря за актуализирането на базата данни в деловодната програма на инспекцията.
  • 3.Отговаря за актуализирането на базата данни в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).
  • 4.Отговаря за актуализирането на базата данни в Административния регистър.
  • 5.Отговаря за актуализирането на базата данни в Регистъра на услугите.
  • 6.Отговаря за електронната поща на РИОСВ – Стара Загора.
• изисквана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър 
• минимален ранг: V младши 
• специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: 
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител
• предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените): 
икономика, компютърни технологии, публична администрация
• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Компютърна грамотност; аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересованите страни; комуникативна компетентност; владеене на английски  език;
•минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 
510 лв.
• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 
1
• начин за провеждане на конкурса (всички изброени): 
Тест
Интервю
• документи за кандидатстване:
1.Заявление за участие в конкурс приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
2.Декларация за обстоятелствата по чл.7, ал.1 и 2 от ЗДСл.
3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
• адрес: 
гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 2
• телефон: 
 042/ 692233
• административно звено: 
Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
• лице за контакт: 
Ивилина Станева
• краен срок за подаване на документи: 

07.11.2018 г. 17:00