НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Минали конкурси виж всички »

Минали конкурси

==============================================================================
На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък с резултатите на  кандидатите в конкурса за назначаване на длъжността  Младши експерт в направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони", отдел "Превантивна дейност", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
 
Списък с резултатите на кандидатите от писмения тест:
 
 1. Звезделина Петрова Чалъкова - 75 т.
 2. Диан Тенев Динев – 90 т.
 3. Цветелина Георгиева Енева – 85 т.
 4. Милена Ганчева Ганчева – 45 т.
 5. Костадина Николаева Николова – 70 т.
 6. Савка Петрова Атанасова – 50 т.
 7. Антоанета Дечкова Вулева – 60 т.
 
            Въз основа на резултатите от теста:
 
Допускат се до интервю следните кандидати:
 
 1. Звезделина Петрова Чалъкова
 2. Диан Тенев Динев
 3. Цветелина Георгиева Енева
 
Посочените по-горе кандидати  следва да се явят  на 12.10.2016г. от  10:30 часа в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю.
 
 
Не се допускат до интервю следните кандидати:
 
 
 1. Милена Ганчева Ганчева
 2. Костадина Николаева Николова
 3. Савка Петрова Атанасова
 4. Антоанета Дечкова Вулева
 
 
 
 
Иван Гагов  /п /
Председател на конкурсната комисия

==============================================================================
ПРОТОКОЛ
      за допуснатите и недопуснатите кандидати

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони",                                                 
в административно звено Отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.

На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Звезделина Петрова Чалъкова
2. Диан Тенев Динев
3. Цветелина Георгиева Енева
4. Милена Ганчева Ганчева
5. Ваня Бинчева Камбурова
6. Костадина Николаева Николова
7. Савка Петрова Атанасова
8. Гергана Михайлова Гьондова
9. Антония Тончева Карачева
10. Антоанета Дечкова Вулева


Посочените кандидати трябва да се явят на  30.09.2016г.  от 10:30 часа в сградата на РИОСВ Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. 


б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата
    Основание за недопускане

1. Иван Димитров Иванов    Специалността на придобитото образование не отговаря на минималните специфични изисквания за заемане на длъжността.
2. Здравко Цветанов Горанов    Не е представен документ удостоверяващ придобито висше образование.
3. Светла Недева Митева    Специалността на придобитото образование, не отговаря на минималните специфични изисквания за заемане на длъжността.
4. Живка Колева Господинова    Специалността на придобитото образование, не отговаря на минималните специфични изисквания за заемане на длъжността.

    
Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда- Общи положения;
2. Закон за биологичното разнообразие;
3.  Закон за защитените територии;
4. Закон за държавния служител.

Продължителност за решаване на теста – 40 минути. 
Всеки верен отговор носи 5 точки. 
Максимален брой точки – 100  

Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на  75 точки. 

На 04.10.2016г.  ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста. 
Иван Георгиев Гагов – Председател на комисията
 / П /Дата:19.09.2016 г.

================================================================================
Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и Заповед №. РД-08-152/29.08.2016 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора

ОБЯВЯВА  КОНКУРС:

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
• длъжност, звено, административна структура: 
Младши  експерт
Направление:  "Биологично разнообразие, защитени територии и зони", отдел "Превантивна дейност",  дирекция „Контрол и превантивна дейност”
Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора.
• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 
1. Анализира и обработва постъпили документи по процедури и дейности свързани с управлението и контрола на елементите на Националната екологичната мрежа, 
2. Анализира и обработва постъпили документи по процедури и дейности, свързани с управлението и контрола на състоянието, ползването и опазването на компонентите на биологичното разнообразие.
3. Извършва контрол на обекти по закона за защитените територии, закона за биологичното разнообразие и закона за лечебните растения.
4. Съставя актове при констатиране на административни нарушения и подготвя необходимите документи за прилагане на принудителни административни мерки.
• изисквана минимална степен на завършено образование:
 Професионален  бакалавър  
• минимален ранг:  V младши 
• специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: 
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител
• предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените): 
Биологически  науки
Екология
Горско стопанство
• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Компютърна грамотност; аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересованите страни; комуникативна компетентност.
• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 
500 лв.
• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 
1
• начин за провеждане на конкурса (всички изброени): 
Тест
Интервю
• документи за кандидатстване:
1.Заявление за участие в конкурс приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
2.Декларация за обстоятелствата по чл.7, ал.1 и 2 от ЗДСл.
3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4. Копие на документ за самоличност
5. Копие на шофьорска книжка- категория В
6 Автобиография

Oбласт, община, населено място: Стара Загора, Стара Загора, Стара Загора
• адрес: 

гр.стара Загора, ул. Стара планина  № 2
• телефон: 
042 / 692211; 042/ 692233
• административно звено: 
Направление"Биологично разнообразие, защитени територии и зони" ,  Отдел: Превантивна дейност, Дирекция „Контрол и превантивна дейност”
• лице за контакт: 
Злати Христов – директор дирекция АФПД
• краен срок за подаване на документи: 
12.09.2016г.


Документите следва да бъдат представени: лично или чрез пълномощник в РИОСВ-Стара Загора, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00 часа на адрес: гр. Стара Загора, ул."Стара планина" № 2 до 12.09.2016г. включително.
Информацията, свързана с провеждане на конкурса, ще се обявява своевременно на информационното табло в сградата и на интернет страницата на РИОСВ - Стара Загора – www.stz.riew.e-gov.bg.

================================================================================
 
На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък с резултатите на  кандидатите в конкурса за назначаване на длъжността  Младши експерт в направление ,,Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори’’, Отдел „Контрол на околната среда”, Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
 
Списък с резултатите на кандидатите от писмения тест:
 
Енчо Иванов Бонев – 65 т.
Гергана Генчева Желева – 55 т.
Мария Кирилова Чатова –  80 т.
Христина Николаева Гаджева – 60 т.
Савка Петрова Атанасова –  65 т. 

Въз основа на резултатите от теста:
 
Допускат се до интервю следните кандидати:
 
Мария Кирилова Чатова 

Посочените по-горе кандидати  следва да се явят  на 22.01.2016 г. от  10:30 часа в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю.

Не се допускат до интервю следните кандидати:
 
Енчо Иванов Бонев
Гергана Генчева Желева
Христина Николаева Гаджева
Савка Петрова Атанасова 

 
Председател на конкурсната комисия:................/ п  /..........
 
                                                                 /Христина Петрова/
 
================================================================================
На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за назначаване на длъжността Младши експерт в направление ,,Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори’’, отдел КОС, Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора
 
Допуснатите до конкурса кандидати са:
 
1. Енчо Иванов Бонев
2. Гергана Генчева Желева
3. Антония Здравкова Дюлгерова
4. Мария Кирилова Чатова
5. Христина Николаева Гаджева
6. Савка Петрова Атанасова
 
Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
Няма недопуснати кандидати.
 
Допуснатите до конкурса кандидати следва да се явят на 15.01.2016г., в 10:30 часа в сградата на РИОСВ Стара Загора, ул. Стара планина № 2 за решаване на теста, който на основание чл.27,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
 
Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда;
2. Закон за чистотата на атмосферния въздух;
3. Закон за държавния служител;
4. Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации
 
Продължителност за решаване на теста – 40 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100  
Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на  75 точки.

На 20.01.2016г. в 15.00 часа ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста.

 
Председател на конкурсната комисия:..............  /п/.......................
                                                                  / Хр. Петрова/

=================================================================================

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и Заповед №. РД-08-322/12.12.2015 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора
 
ОБЯВЯВА  КОНКУРС:
 
За заемане на длъжността: Младши експерт - направление ”Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори”, отдел „Контрол на околната среда”,  дирекция „Контрол и превантивна дейност”, изнесено работно място гр.Гълъбово – 1 щ. бройка

Основната цел на длъжността е:
Подкрепа на дейността на по-високите длъжностни нива чрез събиране и систематизиране на информация, обработка на база данни. Участие в съответствие с компетентността във връзка с осъществяване на контрол върху състоянието и опазване качеството на атмосферния въздух.

Изисквана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър

Специалност, по която е придобито образованието: екология, химия, инженерни науки

Години професионален опит: не се изисква

Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:  380 лв.

Начин на провеждане на Конкурса: писмен тест за установяване познанията на допуснатите кандидати в областта на екологичното законодателство и интервю.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Компютърна грамотност; английски език – начална грамотност; аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересованите страни; комуникативна компетентност.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

- Заявление по образец;

- Декларация за обстоятелствата по чл.7, ал.1 и 2 от ЗДС;

- Копие на документ за самоличност ;

- Копие на документи за придобито образование – квалификационна степен;

- Автобиография

Документите следва да бъдат представени: лично или чрез пълномощник в РИОСВ-Стара Загора, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00 часа на адрес: гр. Стара Загора, ул."Стара планина" № 2 до 28.12.2015 г. включително.
Информацията, свързана с провеждане на конкурса, ще се обявява своевременно на информационното табло в сградата и на интернет страницата на РИОСВ - Стара Загора – www.stz.riew.e-gov.bg.


=================================================================================