АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

Малко превишения на нормите за прах са регистрирани в Стара Загора, Гълъбово, Казанлък и Сливен през лятото

05.11.2020 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха анализ и оценка на нивата на фини прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10) за летния сезон – в периода от 01.04.2020 г. до 30.09.2020 г., от пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в Стара Загора, Гълъбово, Казанлък и Сливен. 

Данните показват, че през визирания период не са отчетени превишения по показател ФПЧ10 в градовете Стара Загора и Сливен. 

Регистрирани са 2 превишения на средноденонощната норма от 50 µg/m3 в село Ръжена, община Казанлък и 6 превишения в гр. Гълъбово.
Анализът и оценката на данните показват, че е налице устойчиво подобряване на качеството на атмосферния въздух през летния период на 2019 г. и 2020 г. по отношение на фините прахови частици. В норма са също и нивата по показател озон. Не са регистрирани превишения на прага за информиране на населението от 180 µg/m3 средночасова норма и прага за предупреждение на населението от 240 µg/m3 средночасова норма. 

Съгласно действащата нормативна уредба, разрешения брой превишения по показател ФПЧ10 в годишен аспект е 35 броя. През календарната 2019 г. тази норма не е превишена в нито един от посочените градове, като са регистрирани значително по-малко дни с повишени нива на фини прахови частици.