Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Консултации с обществеността на Доклада за оценка степента на въздействие (ДОСВ)

ДОСВ

1 .ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И НА СЪВМЕСТИМОСТТА, НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕНА ОПАЗВАНЕНА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ: "РЕКА СЪЗЛИЙКА", КОД BG 0000425, РЕКА "МАРТИНКА", КОД BG 0000443, "ЧИРПАНСКИ ВЪЗВИШЕНИЯ", КОД BG 0000628 ПО ДИРЕКТИВА 92/43/ЕЕС, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ВИДОВЕТЕ..

публикувано на 26.08.2020 г.