НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Комплексни проверки виж всички »

Комплексни проверки за 2016 г.

 1. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
  на обект: “Унибел” АД гр. София, с обект в гр. Ямбол.
 2. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
  на обект: “Ефеб” ООД гр. Ямбол.
 3. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
  на обект: „Булметал“ АД, гр. Гурково
 4. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
  на обект: „Кастамону България” АД, с.Горно Сахране
 5. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
  на обект „Бисер олива” АД, гр. Стара Загора
 6. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
  на обект: ”Бъдещност” АД, гр. Чирпан. 
 7. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
  на обект: ”Братя Зафирови” ООД, гр. Сливен.
 8. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство                             на обект : ”ДЖИ ЕС” ЕООД, гр. Ямбол, 
 9. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
 10. на обект : „ДИОНИ” ООД, гр. Стара Загора, местност „Мечи кладенец“
 11. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство                             на обект : Екор” ЕООД, гр. Стара Загора, площадка за съхранение и прдварително                      третиране на неопасни отпадъци, находяща се в кв. "Голеш"
 12. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство                             на обект :”Топ Ауто-Д”EООД, с. Малка Верея, общ. Стара Загора, площадка                                          за излезли от употреба моторни превозни средства, землището на с. Малка Верея
 13. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство                             на обект :"Вигалекс" ООД, гр.Гурково
 14. Д О К Л А Д от комплексна проверка на находище за нерудни полезни изкопаеми варовици и долерити в площи „Аламура” и „Аламура2” землищата на с. Ракитница и с. Кирилово, общ. Стара Загора с възложител „ИСА 2000,, ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Николай Коперник” № 25
 15. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Биоланд България“ ЕООД, с.Зимница, общ. Мъглиж.
 16. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: “Ричи ауто”, гр. Стара Загора, площадка за излезли от употреба моторни превозни средства, гр. Стара Загора
 17. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Кремона България“ ЕООД, гр. Казанлък.
 18. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
  на обект: ЕТ”Емил Узунов-Монамур” EООД, с. Копринка, площадка за дейности по третиране на излезли от употреба моторни превозни средства и отпадъци от черни и цветни метали, с. Копринка, общ. Казанлък
 19. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
  на обект: ”Индустриал Сълюшънс България” ЕООД, гр. София , Завод за производство на гипсокартон и сухи строителни смеси в с. Ковачево, общ. Раднево.
 20. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
  на обект: ”Нова универсал 1” ООД, гр. София, площадка № 1 и № 2 за  дейности по третиране на отпадъци от опаковки и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Казанлък.
 21. ДОКЛАД от от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
  на обект: ”ДК Софтрейд” EООД, гр. София, площадка № 1 за дейности по третиране на различни видове опаковки, отработени масла, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Стара Загора.
 22. ДОКЛАД от комплексна проверка по изпълнение на поставени условия в решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околоната среда № СЗ-42-ПР/2014 год. за инвестиционно предложение «Добив на скално - облицовъчни  материали – гранодиорити в находище „Гранитово”, в землището на село Гранитово, Община Елхово, Област Ямбол; Възложител: „Сакарела мрамор и гранит” ООД, със седалище и адрес на управление  гр. Елхово
 23. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект “Самара 98” АД, гр. Стара Загора - основна дейност на площадката на дружеството: продажба на хранителни стоки и стоки за бита.
 24. ДОКЛАД от комплексна проверка на”ТАТ САНФЛАЪРС” ЕООД, с.Дражево, общ.Тунджа  с основна дейност белене на слънчогледови семена.
 25. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
  на обект Инсталация енергийна централа за комбинирано производство на ел. и.топлинна енергия^ използваща анаеробно разграждане на боимаса от растителни и животински субстанции в гр. Нова Загора, експлоатирана от „Градус 2” ООД
 26. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Еко Център Стара Загора”АД, гр. Пловдив , Площадка за сепариране на смесени битови отпадъци в южна промишлена зона на гр. Стара Загора.
 27. ДОКЛАД от проверка по прилагане на екологичното законодателство 
  на обект: “ВЕЛТРОН”, гр. София, площадка за отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и различни видове опаковки в гр. Стара Загора.
 28. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
  на обект: ”ЛЕМЕКОН” АД ООД, гр. Елхово
 29. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство 
  на обект:  “ОРУДИЦА-2000” ООД, гр. Елхово.