АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

Изменение на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства

17.12.2018 г.
Във връзка с изменението на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) с ПМС № 144/16 юли 2018 г. (ДВ. брой: 60, от 20.07.2018г.) съгласно чл. 17, ал. 2, операторите на центрове за разкомплектуване на ИУМПС доказват, че разполагат със собствена или наета шредерна инсталация по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби, или сключват договор за предаване на ИУМПС, получени от разкомплектуване, на оператор с разрешение по чл. 35 от ЗУО за дейности по шредиране на ИУМПС. 
В срок до 20.01.2019 г. (§ 9 от ПЗР) изискването за наличие на шредерна инсталация или договор с оператор, притежаващ разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за дейности по шредиране на ИУМПС се доказват като в РИОСВ-Стара Загора се представят актуалните договори и документи, удостоверяващи това.