НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Готови са резултатите от извършеното пробонабиране на водни проби по сигнал за за замърсяване на водите на отводнителен канал в землището на с. Дражево, общ. Тунджа, обл. Ямбол

18.03.2016 г.
Готови са резултатите от лабораторния анализ на водните проби, взети при извършената контролна проверка  по сигнал за замърсяване на водите на отводнителен канал в землището на с. Дражево, общ. Тунджа, обл. Ямбол на 3 март. т.г.
Резултатите от извършения физико-химичен анализ показват превишения на изследваните показатели общ азот, общ фосфор и електропроводимост.  В най – близката до Регионалното депо за отпадъци точка на пробовземане е установено и превишение по показател химична потребност от кислород. 
Вероятната причина за регистрираните превишения по изследваните показатели е в дефектирал участък от оборотната система за инфилтратни води на депото.
Последната, четвърта водна проба, взета от напоителен канал в землището на село Кабиле, представляващ разширен участък и обособен като малко стопанство за отглеждане на риба, отчита и ниско съдържание на разтворен кислород, който в съчетание със слабия повърхностен отток на водата са причина за наблюдаваните умрели риби.

С цел възстановяване на нормалния експлоатационен режим на съоръжението, РИОСВ – Стара Загора издаде предписание на кмета на община Ямбол за предприемане на незабавни мерки за отстраняване на появилия се дефект, тъй като в момента обектът е в период на съобщаване на дефекти.